លេខទូរស័ព្ទ:
ណាត់ជួប:
ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់:

Specialist Surgery and Medical General

លេខទំនាក់ទំនង :

សារអេឡិចទ្រូនិច :